Vragenlijst voor voorzieningen

Sinds 1 april 2012 is het project omtrent ouderparticipatie officieel van start gegaan. De doelstelling van het project is het participatief werken met ouders in voorzieningen BJB uit te bouwen, te ondersteunen en te verspreiden over de provincie Vlaams-Brabant.  Centraal staat ondersteuning aan de voorzieningen m.b.t. het participatief werken met ouders, het uitbouwen van een forum waar ouders terecht kunnen en stimulatie van beleidsparticipatie van ouders.

Om dit te realiseren, is het belangrijk dat we een overzicht verkrijgen op wat er momenteel reeds  aanwezig is omtrent ouderparticipatie binnen de voorzieningen en welke noden er zijn, zodat we deze in kaart kunnen brengen en onze werking hierop afstellen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Opmerking: bij deze bevraging sluiten we de participatie van ouders aan de concrete individuele hulpverlening van hun kind uit.

 

Velden met (*) zijn verplicht in te vullen.

 

Vragenlijst voor voorzieningen

Om welk type voorziening gaat het? (Indien uw voorziening uit verschillende types bestaat, is het optimaal om voor elk type een aparte vragenlijst in te (laten) vullen (bv door collega) aangezien ouderwerking erg verschillend is voor de verschillende types en we zo een correct beeld kunnen krijgen) (*)

 Begeleidingstehuis Gezinstehuis Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum Dagcentrum Thuisbegeleidingsdienst Dienst voor Begeleid Zelfstandig Wonen Dienst voor Pleegzorg Dienst voor Herstelgericht en Contructieve Afhandeling Dienst voor Crisishulp aan Huis

Naam van de voorziening: (*)

Wie vult deze vragenlijst in? (*)
 Directie Orthopedagoog Gezinsbegeleider Leefgroepbegeleider Andere: specifieer:

Indien u een ambulante/mobiele/pleegdienst bent, gelieve onmiddellijk naar onderdeel "2.Oudergroepen" te gaan (onderdeel "1.Participatie van ouders in de leefgroep" is niet van toepassing voor uw voorziening).

1.Participatie van ouders in de leefgroep

Vraag a: Is er een mogelijkheid voor de ouders om tijdens dagelijkse activiteiten aanwezig te zijn in de leefgroep?

 Ja Neen

Zo ja, op welke manier wordt deze aanwezigheid vorm gegeven en wat zijn jullie ervaringen hiermee?

Vraag b: Kunnen ouders op daarop voorziene momenten deelnemen aan ontspanningsactiviteiten en/of feestjes in de leefgroep (vb. uitstapjes, sinterklaas, kerstmisfeest,…)?

 Ja Neen

Zo ja, op welke manier wordt dit binnen jullie voorziening ingevuld en wat zijn jullie ervaringen hiermee?

Vraag c: Zijn er ouders die binnen de leefgroep een praktische taak op zich nemen (vb. verzorgen van planten, uitvoeren van kleine klusjes,…) ?

 Ja Neen

Zo ja, om welke taken gaat het dan? (Geef ook enkele voorbeelden) Hoe worden de ouders hierbij begeleid en wat zijn jullie ervaringen hiermee?

Vraag d: Organiseren (bepaalde) ouders zelf ook wel eens activiteiten?

 Ja Neen

2.Oudergroepen

Vraag a: Wordt binnen de voorziening een oudergroep georganiseerd die zich focust op het bijbrengen van kennis en vaardigheden aan de ouders? (*)

 Ja Neen

Vraag b: Wordt binnen de voorziening een oudergroep georganiseerd die zich focust op zelfhulp? (*)

 Ja Neen

Vraag c Wordt binnen de voorziening een oudergroep georganiseerd die zich focust op de dagelijkse werking van de leefgroep? (*)

 Ja Neen

Vraag d: Wordt binnen de voorziening een oudergroep georganiseerd die zich focust op de participatie van ouders bij het beleid van de voorziening? (*)

 Ja Neen

Vraag e: Indien er binnen de voorziening een oudergroep georganiseerd wordt (ongeacht het doel van deze oudergroep): zou u deze dan kunnen beschrijven aan de hand van de richtvragen die in de bijlage vindt.

Vraag f:Indien er momenteel nog geen oudergroep actief is, zouden jullie graag zulk een oudergroep oprichten?

 Ja Neen

Vraag g: Ervaren jullie bepaalde problemen bij het organiseren van een oudergroep?

 Ja Neen

Zo ja: Welke problemen zijn dit dan?

Op welke manier zouden jullie hierbij ondersteuning kunnen gebruiken?

3.Algemene vragen

Vraag a: Worden er binnen de voorziening bijeenkomsten georganiseerd waarbij de ouders in groep kennis en/of vaardigheden bijgebracht worden? (*)

 Ja Neen

Zo ja, op welke manier worden deze georganiseerd en wat zijn jullie ervaringen hiermee?

Vraag b: Is er binnen jullie voorziening een oudercomité/ouderraad werkzaam die actief betrokken is bij het beleid van de voorziening? (*)

 Ja Neen

Zo ja, op welke manier wordt hieraan vorm gegeven, hoe ervaren jullie deze participatie en wat zijn de reacties van de ouders hierop?

Vraag c: Wordt er binnen de voorziening een tevredenheidsmeting afgenomen bij de ouders? (*)

 Ja Neen

Zo ja, gebeurt dit op vaste tijdstippen en hoe en wanneer is dit dan?

Koppelen jullie de bevindingen terug naar het beleid en/of de leefgroepen en hoe doen jullie dit?

Geven jullie de ouders feedback over deze bevraging en hoe doen jullie dit?

Vraag d: Is er binnen de voorziening een coördinator/ verantwoordelijke die werkt rond initiatieven van ouderparticipatie ? (*)

 Ja Neen

Zo ja, wat zijn de verantwoordelijkheden en taken van deze coördinator?

Vraag e: Ervaren jullie bepaalde problemen bij het organiseren van ouderparticipatie?

 Ja Neen

Zo ja: Welke problemen zijn dit dan? En op welke manier zouden jullie hierbij ondersteuning kunnen gebruiken?

Vraag f: Is er vanuit en/of buiten de eigen voorziening een werking actief waarbij ouders op de een of andere manier invloed hebben op regionaal, provinciaal en Vlaams beleid? (*)

 Ja Neen

Zo ja: Welke?

Heeft u nog algemene opmerkingen/bedenkingen/vragen?

Bedankt voor uw medewerking!

Richtvragen oudergroep:

 1. Op welke manier worden de bijeenkomsten bekendgemaakt bij de ouders?
 2. Hoe frequent worden deze bijeenkomsten georganiseerd?
 3. Wanneer worden deze bijeenkomsten georganiseerd (in de week/weekend, overdag/’s avonds)?
 4. Wat is de inbreng van de ouder(s) hierbij?
 5. Is er een hulpverlener van de voorziening aanwezig?
 6. Wie begeleidt de oudergroep?
 7. Wie bepaalt de agenda? En op welke manier gebeurt dit?
 8. Wordt er een verslag opgemaakt?
 9. Op welke manier wordt er teruggekoppeld naar de voorziening?
 10. Waar vinden de bijeenkomsten plaats (locatie binnen de voorziening/externe locatie) ?
 11. Waarom hebben jullie gekozen voor deze locatie?
 12. Hoe is de respons op deze  bijeenkomsten?
 13. Zijn er ouders die een reden geven waarom ze niet aanwezig zijn?
 14. In welke aspecten hebben ouders graag meer inspraak? Welke thema’s spreken ouders het meest aan?
 15. Is er een referentiepersoon  waarbij de ouders terecht kunnen buiten de bijeenkomsten?
 16. Zijn er nog andere mogelijkheden waar ouders terecht kunnen, vb. elektronisch forum, mail,…?
 17. Zijn er in de groep ‘sterke’ ouders aanwezig die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn om deel te nemen in een overkoepelende ouderwerking? Ja/Neen        Zo ja, hoeveel?